วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ครูดีที่เด็กชอบ
โดย โสภา ท่าเรื่อพลี

อ่อนโยนมีระเบียบและเรียบร้อย
มธุรถ้อยเชี่ยวชาญในการสอน
ทั้งร่าเริงแจ่มใสทุกขั้นตอน
ไม่แง่งอนแข็งขยันและอดทน
มีเมตตาการุณย์และเป็นมิตร
ให้ลูกศิษย์ซักถามความฉงน
ทั้งช่วยเหลือทั้งทำโทษตามยุบล
ทั้งมีจนครูสนใจใฝ่ยุติธรรม
สุขภาพดียิ่งนักรักก้าวหน้า
มีปัญญาสูงคุณวุฒิสุดกล่าวย้ำ
วางตัวเหมาะน่าเคารพนบประจำ
ใจดีล้ำสุขุมและเยือกเย็น
กวดขันความประพฤติอย่างเข้มงวด
คอยตราตรวจใส่ใจให้แลเห็น
พูดจริงทำจริงทุกสิ่งเป็น
ทุกประเด็นแจงให้รู้คือครูดี

อ้างอิง  วิชาการ.คอม

1 ความคิดเห็น:

 1. แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539
  ๑.ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า
  ๒.ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์ อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  ๓.ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
  ๔.ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์
  ๕.ครูต้องไม่แสดดงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้ศิษย์กระทำการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ
  ๖.ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ
  ๗.ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู
  ๘.ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์
  ๙.ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

  อ้างอิง www.ap.mju.ac.th

  ตอบลบ