วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

ตอบคำถามผ่าน Blog

นักเรียนร่วมกันตอบคำถามผ่าน Blog
ระหว่างวันที่  1- 28 กุมภาพันธ์  2557 ดังรายละเอียด

1.  คำถามจะเปลี่ยนสัปดาห์ละ  ครั้ง  (ทุกวันจันทร์) ใน  ครั้งจะมี  2-3  ถาม  ติดประกาศที่บอร์ด (ทางขึ้นบันไดทางซ้ายชั้น 2 )  และที่  www.math-lansaka.blogspot.com 
2.  นักเรียนตอบคำถามผ่าน   www.math-lansaka.blogspot.com 
 
ขั้นตอนการตอบคำถาม(ถ้าดูไม่ชัดให้คลิกที่รูปภาพ)
3.  เกณฑ์การให้คะแนน  ให้คนที่ได้คะแนนสะสมสูงสุด (ถ้าคะแนนเท่ากันให้คนที่ตอบคำถามก่อน) 2 รางวัล คือ แบ่งเป็นมัธยมศึกษาตอนต้น  1  รางวัล   กับมัธยมศึกษาตอนปลาย  1  รางวัล 

***นักเรียนตอบคำถามโดยผ่านเข้าไปที่ความคิดเห็น  พร้อมทั้งเขียนชื่อ ห้อง ให้เรียนร้อยนะคะ***


124 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ3 กุมภาพันธ์ 2557 00:34

  1. 12 วิธี
  2. A = 4.6, B = 5.6, C = 4.8, D = 5.4

  นางสาวสุภชา นครพัฒน์ ม.6/1

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ3 กุมภาพันธ์ 2557 02:55

  1.12 วิธี
  2. A= 4.6, B= 5.6, C= 4.8, D = 5.4
  นางสาวศรสวรรรค์ วันทอง ม. 6/1

  ตอบลบ
 3. 1. 12 วิธี
  2. A = 4.6, B = 5.6, C = 4.8, D = 5.4

  นางสาวปกาทิพย์ หาญมนตรี ม.5/2

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ3 กุมภาพันธ์ 2557 22:55

  1. 12 วิธี
  2. A = 4.6, B = 5.6, C = 4.8, D = 5.4

  นาย นุชากร ยอดพิจิตร ม. 6/1

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ4 กุมภาพันธ์ 2557 00:31

  ข้อ 1 ตอบ 12 วิธี
  ข้อ 2 ตอบ A=4.6 B=5.6 C=4.8 D=5.4

  นาย ติณณภพ ชิณนะพงศ์ ม.5/1 เลขที่ 8

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ16 กันยายน 2559 15:20

   อิอิ

   ลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ5 กุมภาพันธ์ 2557 09:05

  ข้อ1 12 วิธี
  ข้อ2 A=4.6 B=5.6 C=4.8 D=5.4

  นางสาวศศิธร ชูรส ม.5/3 เลขที่ 39

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ5 กุมภาพันธ์ 2557 09:09

  ข้อ1 12 วิธี
  ข้อ2 A=4.6 B=5.6 C=4.8 D=5.4

  นางสาวกัลยรัตน์ เกตุกำพล ม.5/3 เลขที่ 35

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ5 กุมภาพันธ์ 2557 09:10

  ข้อ 1. ตอบ 12วิธี
  ข้อ 2. ตอบ A=4.6 B=5.6 C=4.8 D=5.4
  นางสาว วริศรา พาบุญ เลขที่ 18 ม.5/3

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ5 กุมภาพันธ์ 2557 09:15

  ข้อ 1. ตอบ 12วิธี
  ข้อ 2. ตอบ A=4.6 B=5.6 C=4.8 D=5.4
  นางสาว เกตุศิณี ตลึงจิตร

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ5 กุมภาพันธ์ 2557 09:16

  ข้อ 1. ตอบ 12 วิธี
  ข้อ 2. ตอบ A=4.6 B=5.6 C=4.8 D=5.4
  นางสาว ปานไพลิน ชุมภูทอง เลขที่ 14 ม.5/3

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ5 กุมภาพันธ์ 2557 09:21

  ข้อ 1. ตอบ 12 วิธี
  ข้อ 2. ตอบ A=4.6 B=5.6 C=4.8 D=5.4
  นาย ภาณุเดช จิตอุฬาร์ เลขที่6 ม.5/3

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ5 กุมภาพันธ์ 2557 09:24

  ข้อ 1. ตอบ 12 วิธี
  ข้อ 2. ตอบ A=4.6 B=5.6 C=4.8 D=5.4
  นาย จิรายุ ตันสกุล เลขที่2 ม.5/3

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ5 กุมภาพันธ์ 2557 09:25

  ข้อ 1. ตอบ 12 วิธี
  ข้อ 2. ตอบ A=4.6 B=5.6 C=4.8 D=5.4
  นาย อรรถชัย ผลโชติ เลขที่23 ม.5/3

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ5 กุมภาพันธ์ 2557 09:26

  ข้อ 1. ตอบ 12 วิธี
  ข้อ 2. ตอบ A=4.6 B=5.6 C=4.8 D=5.4
  นาย อนุวัฒน์ โชครักษ์ เลขที่22 ม.5/3

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ5 กุมภาพันธ์ 2557 09:27

  ข้อ 1. ตอบ 12 วิธี
  ข้อ 2. ตอบ A=4.6 B=5.6 C=4.8 D=5.4
  นาย ณัฐธีร์ ดาษนิกร เลขที่3 ม.5/3

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ5 กุมภาพันธ์ 2557 09:27

  ข้อที่1. ตอบ 12 วิธี
  ข้อที่2. ตอบ a=4.6 b= 5.6 c=4.8 d= 5.4

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ5 กุมภาพันธ์ 2557 09:28

  ข้อ 1. ตอบ 12 วิธี
  ข้อ 2. ตอบ A=4.6 B=5.6 C=4.8 D=5.4
  นาย กรวิชญ์ หนูจรเพ็ชร เลขที่1 ม.5/3

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ5 กุมภาพันธ์ 2557 09:29

  ข้อ 1. ตอบ 12 วิธี
  ข้อ 2. ตอบ A=4.6 B=5.6 C=4.8 D=5.4
  นาย ณัฐพล เจริญเลิศ เลขที่4 ม.5/3

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ5 กุมภาพันธ์ 2557 09:31

  ข้อ 1. ตอบ 12 วิธี
  ข้อ 2. ตอบ A=4.6 B=5.6 C=4.8 D=5.4
  นาย กรณ์ภิสุทธิ์ สุจรต เลขที่ 1 ม.5/1

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ5 กุมภาพันธ์ 2557 09:31

  ข้อ1. ตอบ 12 วิธี
  ข้อ 2. A= 4.6 B5.6 C=4.8 D= 5.4
  นายเทวินทร์ ศักดามี เลขที่5 ชั้นม.503

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ5 กุมภาพันธ์ 2557 09:47

  ข้อ 1. ตอบ 12 วิธี
  ข้อ 2. ตอบ A=4.6 B=5.6 C=4.8 D=5.4
  นาย อิสระพงศ์ จะโนภาส เลขที่24 ม.5/3

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ5 กุมภาพันธ์ 2557 09:52

   ข้อ 1. ตอบ 12 วิธี
   ข้อ 2. ตอบ A=4.6 B=5.6 C=4.8 D=5.4
   นางสาว ปิยธิดา พรมแสง เลขที่ 15 ม.5/3

   ลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ5 กุมภาพันธ์ 2557 09:54

  ข้อ 1. ตอบ 12 วิธี
  ข้อ 2. ตอบ A=4.6 B=5.6 C=4.8 D=5.4
  นางสาว นุชจรีย์ นาจิต เลขที่ 13 ชั้น ม.5/3

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ5 กุมภาพันธ์ 2557 09:55

   ข้อ 1. ตอบ 12 วิธี
   ข้อ 2. ตอบ A=4.6 B=5.6 C=4.8 D=5.4
   นางสาว กัญญารัตน์ จิตจำนอง เลขที่ 7 ชั้น ม. 5/3

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ5 กุมภาพันธ์ 2557 09:57

   ข้อ 1. ตอบ 12 วิธี
   ข้อ 2. ตอบ A=4.6 B=5.6 C=4.8 D=5.4
   นางสาว รุ่งธินี จิตต์เพ็ง เลขที่ 17 ชั้น ม. 5/3

   ลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ5 กุมภาพันธ์ 2557 14:26

  ข้อ 1. ตอบ 12 วิธี
  ข้อ 2. ตอบ A=4.6 B=5.6 C=4.8 D=5.4
  นางสาวไอลดา ศฤงคาร เลขที่ 41 ม.5/3

  ตอบลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ5 กุมภาพันธ์ 2557 14:30

  ข้อ 1. ตอบ 12 วิธี
  ข้อ 2. ตอบ A=4.6 B=5.6 C=4.8 D=5.4
  นางสาวไอลดา ศฤงคาร เลขที่ 41 ม.5/3

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ5 กุมภาพันธ์ 2557 14:31

   ข้อ 1. ตอบ 12 วิธี
   ข้อ 2. ตอบ A=4.6 B=5.6 C=4.8 D=5.4
   นางสาวกันยารัตน์ เวชผสาร เลขที่ 34 ม.5/3

   ลบ
 25. ไม่ระบุชื่อ5 กุมภาพันธ์ 2557 14:32

  ข้อ 1. ตอบ 12 วิธี
  ข้อ 2. ตอบ A=4.6 B=5.6 C=4.8 D=5.4
  นางสาวขวัญฤทัย ผจงเกียรติ เลขที่ 36 ม.5/3

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ5 กุมภาพันธ์ 2557 14:34

  ข้อ 1. ตอบ 12 วิธี
  ข้อ 2. ตอบ A=4.6 B=5.6 C=4.8 D=5.4
  นางสาวจุฑามาศ ศรีประจันทร์ เลขที่ 10 ม.5/3

  ตอบลบ
 27. ข้อ1. ตอบ 12 วิธี
  ข้อ2. ตอบ A=4.6, B=5.6, C=4.8, D=5.4
  นางสาววริศรา จันทร์ใหม่ เลขที่17 ชั้นม.6/1

  ตอบลบ
 28. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 29. คำถามข้อที่ 1. ตอบ 3*2*2= 12 วิธี
  คำถามข้อที่ 2.ตอบ A=4.6 B=5.6 C=4.8 D=5.4
  นาย อดิศร อมรเวช ชั้น ม.5/1

  ตอบลบ
 30. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2557 16:42

  ข้อ 1 ตอบ 12 วิธี
  ข้อ 2 ตอบ A=4.6 B=5.6 C=4.8 D=5.4

  น.ส.จุฑามาศ มหรรณพ ม.5/1 เลขที่13

  ตอบลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2557 16:44

  ข้อ1 ตอบ 12 วิธี
  ข้อ 2 ตอบ A=4.6 B=5.6 C=4.8 D=5.4

  น.ส.นุสรา บรรลือพืช ม.5/1 เลขที่18

  ตอบลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2557 16:47

  ข้อ1 ตอบ 12 วิธี
  ข้อ 2 ตอบ A=4.6 B=5.6 C=4.8 D=5.4

  น.ส.จิราพัชร แก้วสองดวง ม.5/1 เลขที่12.

  ตอบลบ
 33. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2557 16:48

  ข้อ1 ตอบ 12 วิธี
  ข้อ 2 ตอบ A=4.6 B=5.6 C=4.8 D=5.4
  น.ส.สุภัสสร ตลึงเพ็ชร ม.5/1 เลขที่ 31

  ตอบลบ
 34. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2557 16:50

  ข้อ1 ตอบ 12 วิธี
  ข้อ 2 ตอบ A=4.6 B=5.6 C=4.8 D=5.4

  น.ส.กุสุมา ยศกิจ ม.5/1 เลขที่ 10

  ตอบลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2557 21:24

  1. 12 วิธี
  2. A = 4.6,B = 5.6,C = 4.8,D = 5.4

  นางสาวภัทรานิษฐ์ แก่นทอง เลขที่ 16 ม.5/3

  ตอบลบ
 36. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2557 23:09

  ข้อ 1. มี 12 วิธี
  ข้อ 2. A = 4.6 B=5.6 C=4.8 D=5.4
  นางสาว อาทิตย์ติญา บรรจบกาญจน์ เลขที่ 31 ม.5/3

  ตอบลบ
 37. เก่งมากคะ คำถามประจำสัปดาห์ที่ 1 นักเรียนตอบถูกทุกคน ได้คนละ 2 คะแนนคะ
  แล้วลองตอบคำถามประจำสัปดาห์นี้นะคะ

  ตอบลบ
 38. ไม่ระบุชื่อ10 กุมภาพันธ์ 2557 12:03

  ข้อ1ตอบ12 เพราะเเนวตั้งบวกเพิ่มครั้งละ2
  แนวนอนบวกเพิ่มครั้งละ3
  ข้อ2ตอบ 40

  น.ส.จุฑามาศ มหรรณพ เลขที่ 13 ม.5/1

  ตอบลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ10 กุมภาพันธ์ 2557 12:20

  ข้อ1ตอบ12 เพราะเเนวตั้งบวกเพิ่มครั้งละ2
  แนวนอนบวกเพิ่มครั้งละ3
  ข้อ2ตอบ 40

  น.ส.กุสุมา ยศกิจ เลขที่ 10 ม.5/1

  ตอบลบ
 40. ไม่ระบุชื่อ10 กุมภาพันธ์ 2557 12:26

  ข้อ1ตอบ12 เพราะเเนวตั้งบวกเพิ่มครั้งละ2
  แนวนอนบวกเพิ่มครั้งละ3
  ข้อ2ตอบ 40

  น.ส.จิราพัชร แก้วสองดวง เลขที่ 12 ม.5/1

  ตอบลบ
 41. ไม่ระบุชื่อ10 กุมภาพันธ์ 2557 12:27

  ข้อ1ตอบ12 เพราะเเนวตั้งบวกเพิ่มครั้งละ2
  แนวนอนบวกเพิ่มครั้งละ3
  ข้อ2ตอบ 40

  น.ส.นุสรา บรรลือพืช เลขที่ 18 ม.5/1

  ตอบลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ10 กุมภาพันธ์ 2557 12:28

  ข้อ1ตอบ12 เพราะเเนวตั้งบวกเพิ่มครั้งละ2
  แนวนอนบวกเพิ่มครั้งละ3
  ข้อ2ตอบ 40

  น.ส.สุภัสสร ตลึงเพ็ชร เลขที่ 31 ม.5/1

  ตอบลบ
 43. ไม่ระบุชื่อ10 กุมภาพันธ์ 2557 17:30

  ข้อ 1 ตอบ 12 เพราะ แนวนอนเพิ่มขึ้นทีละ 3
  และแนวตั้งเพิ่มขึ้นทีละ 2
  ข้อ 2 ตอบ 40 รูป

  นางสาวศรสวรรค์ วันทอง ม.6/1

  ตอบลบ
 44. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 45. ข้อ1 ตอบ12 เพราะเเนวตั้งบวกเพิ่มครั้งละ2
  แนวนอนบวกเพิ่มครั้งละ3
  ข้อ2 ตอบ 40 รูปครับผม


  นายศุภชัย มูณีผล ม.6/4 เลขที่ 6

  ตอบลบ
 46. ข้อที่ 1 ตอบ 12 เพราะ ในแนวนอนจะเพิ่มขึ้นทีละ 3 และในแนวตั้งจะเพิ่มขึ้นทีละ 2
  ข้อที่ 2 40 รูป ครับ
  เด็กชาย ทรงกรด มหรรณพ ม.1/2 เลขที่ 4 ^^'

  ตอบลบ
 47. ไม่ระบุชื่อ12 กุมภาพันธ์ 2557 13:34

  ข้อที่ 1 ตอบ 12 เพราะแนวตั้งบวกเพิ่มครั้งละ 2 และแนวนอนบวกเพิ่มครั้งละ 3
  ข้อที่ 2 ตอบ 40 รูป

  ตอบลบ
 48. ไม่ระบุชื่อ12 กุมภาพันธ์ 2557 13:39

  ข้อที่ 1 ตอบ 12 เพราะแนวตั้งบวกเพิ่มครั้งละ 2 และแนวนอนบวกเพิ่มครั้งละ 3
  ข้อที่ 2 ตอบ 40 รูป

  นาย กรณ์ภิสุทธิ์ สุจรต ม.5/1 เลขที่ 1

  ตอบลบ
 49. ไม่ระบุชื่อ12 กุมภาพันธ์ 2557 13:45

  ข้อที่ 1 ตอบ 12 เพราะแนวตั้งบวกเพิ่มครั้งละ 2 และแนวนอนบวกเพิ่มครั้งละ 3
  ข้อที่ 2 ตอบ 40 รูป

  นาย ติณณภพ ชิณนะพงศ์ ม.5/1 เลขที่ 8

  ตอบลบ
 50. ไม่ระบุชื่อ13 กุมภาพันธ์ 2557 18:48

  ข้อ1 ตอบ12 เพราะเเนวตั้งบวกเพิ่มครั้งละ2แนวนอนบวกเพิ่มครั้งละ3
  ข้อ2 ตอบ 40 รูปครับผม
  นาย สุธิชัย แซ่เซียว ม.6/4 เลขที่7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช

  ตอบลบ
 51. ไม่ระบุชื่อ13 กุมภาพันธ์ 2557 18:52

  ข้อ1 ตอบ12 เพราะเเนวตั้งบวกเพิ่มครั้งละ2
  แนวนอนบวกเพิ่มครั้งละ3
  ข้อ2 ตอบ 27 รูปครับผม
  นาย เสกสรร บรรลือพืช ม.6/4 เลขที่9 คับผม

  ตอบลบ
 52. ไม่ระบุชื่อ14 กุมภาพันธ์ 2557 14:08

  ข้อที่ 1 ตอบ 12 เพราะแนวตั้งบวกเพิ่มครั้งละ 2 และแนวนอนบวกเพิ่มครั้งละ 3
  ข้อที่ 2 ตอบ 40 รูป
  นาย อิสรา ผลระเนอะ ม.6/4 เลขที่ 12

  ตอบลบ
 53. ข้อ 1ตอบ 12 เพราะเเนวตั้งบวกเพิ่มครั้งละ 2 และแนวนอนบวกเพิ่มครั้งละ3
  ข้อ 2 ตอบ 40 รูปค่ะ

  นางสาว พรพิมล แก้วสาร 5/2 เลขที่ 31

  ตอบลบ
 54. ไม่ระบุชื่อ16 กุมภาพันธ์ 2557 17:29

  ข้อ 1ตอบ 12 เพราะเเนวตั้งบวกเพิ่มครั้งละ 2 แนวนอนบวกเพิ่มครั้งละ3
  ข้อ 2 ตอบ 40 รูป

  นางสาว ศิยากร มหาสุข 5/2 เลขที่ 21

  ตอบลบ
 55. ไม่ระบุชื่อ16 กุมภาพันธ์ 2557 17:41

  ข้อ 1ตอบ 12 เพราะเเนวตั้งบวกเพิ่มครั้งละ 2 แนวนอนบวกเพิ่มครั้งละ3
  ข้อ 2 ตอบ 40 รูป

  นางสาว กุลสตรี ผลกล่ำ ม5/2 เลขที่ 27

  ตอบลบ
 56. ไม่ระบุชื่อ16 กุมภาพันธ์ 2557 17:46

  ข้อ 1ตอบ 12 เพราะเเนวตั้งบวกเพิ่มครั้งละ 2 แนวนอนบวกเพิ่มครั้งละ3
  ข้อ 2 ตอบ 40 รูป

  นางสาว ภัทรวดี กองผล ม. 5/2 เลขที่ 18

  ตอบลบ
 57. ไม่ระบุชื่อ16 กุมภาพันธ์ 2557 18:34

  ข้อ1 ตอบ12 เพราะเเนวตั้งบวกเพิ่มครั้งละ2
  แนวนอนบวกเพิ่มครั้งละ3
  ข้อ2 ตอบ 40 รูปครับผม

  นายภานุพงศ์ แก้วแท้ ม.6/4 เลขที่15

  ตอบลบ
 58. ไม่ระบุชื่อ16 กุมภาพันธ์ 2557 18:38

  ข้อ1 ตอบ12 เพราะเเนวตั้งบวกเพิ่มครั้งละ2
  แนวนอนบวกเพิ่มครั้งละ3
  ข้อ2 ตอบ 40 รูปครับผม

  นายภานุวัฒน์ หนูแป้น ม.6/4 เลขที่5

  ตอบลบ
 59. คำตอบประจำสัปดาห์ที่ 2 ที่นักเรียนตอบมาถูกต้องแล้วค่ะ ได้ คนละ 2 คะแนนจะ
  วันนี้ตอบคำถามสัปดาห์ที่ 3 กันนะคะ

  ตอบลบ
 60. ไม่ระบุชื่อ18 กุมภาพันธ์ 2557 14:58

  S=1 U=3 N=3 F=9 W=0 I=7 M=3
  นางสาวอภิลักษณ์ จะกอ ชั้นม.6/3 เลขที่ 17

  ตอบลบ
 61. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ข้อที่2 30ครั้ง
   ข้อที่3 จรง
   นางสาวชญัฐาชา ยอดเจริญ ม.6/4 เลขที่18

   ลบ
 62. ข้อที่1 S=1 U=4 N=3 F=9 W=0 I=8 M=6
  ข้อที่2 30 ครั้ง
  ข้อที่3 จริง

  นายรณภพ จงจิตร ม.6/3 เลขที่ 7

  ตอบลบ
 63. ไม่ระบุชื่อ19 กุมภาพันธ์ 2557 21:14

  ข้อที่1 S=1 U=4 N=3 F=9 W=0 I=8 M=6
  ข้อที่2 30 ครั้ง
  ข้อที่3 จริง

  นาย ชินวัฒน์ ดำเนินผล ม.6/3 เลขที่ 1

  ตอบลบ
 64. ไม่ระบุชื่อ19 กุมภาพันธ์ 2557 22:30

  ข้อที่1 S=1 U=4 N=3 F=9 W=0 I=8 M=6
  ข้อที่2 30 ครั้ง
  ข้อที่3 ไม่จริง

  นายรณภพ จงจิตร ม.6/3 เลขที่ 7

  ตอบลบ
 65. ไม่ระบุชื่อ19 กุมภาพันธ์ 2557 22:31

  ข้อที่1 S=1 U=4 N=3 F=9 W=0 I=8 M=6
  ข้อที่2 30 ครั้ง
  ข้อที่3 ไม่จริง

  นายมนัสวี ไชยสาร ม6/3 เลขที่3

  ตอบลบ
 66. สำหรับคำตอบสัปดาห์ที่ 3 คะแนนเต็ม 3 คะแนน บางคนคนอาจจะได้ไม่เต็มนะคะ
  ข้อ 1 ตอบได้หลายกรณี แต่ตัวอกษรตัวเดียวกันห้ามมีค่าเท่ากัน ที่ครูเฉลยบน blog เพียงเป็นแนวของคำตอบ นักเรียนที่ตอบไม่ตรงกับเฉลยอย่าเพิ่งตกใจว่าผิดนะคะ ครูจะดูเป็นกรณีไป
  ข้อ 2 ตอบ 15 ครั้ง
  ข้อ 3 ไม่จริงจะ เหตุผลตามที่เฉลย

  ตอบลบ
 67. ไม่ระบุชื่อ21 กุมภาพันธ์ 2557 10:59

  ข้อ1.S=1 U=4 N=3 F=9 W=0 I=8 M=6
  ข้อที่ 2. 30ครั้ง
  ข้อี่ 3. ไม่จริง
  ด.ญ.ทิพย์สุดา ยอดวิจารณ์ ม.1/2 เลขที่ 11

  ตอบลบ
 68. ไม่ระบุชื่อ23 กุมภาพันธ์ 2557 00:08

  1. 2 บาท เพราะเด็กผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ เมื่อซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป 5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 1
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1

  นางสาวสุภชา นครพัฒน์ ม.6/1

  ตอบลบ
 69. ไม่ระบุชื่อ23 กุมภาพันธ์ 2557 11:45

  1. 2 บาท เพราะเด็กผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ เมื่อซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป 5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 1
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1
  นางสาว อัจจิมา เกิดเมืองเล็ก เลขที่ 22 ชั้น ม.6/1

  ตอบลบ
 70. ไม่ระบุชื่อ23 กุมภาพันธ์ 2557 11:47

  1. 2 บาท เพราะผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ ซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป 5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 1
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1
  นางสาว ภัทธิญา มณีพงศ์ เลขที่ 13 ม.6/1

  ตอบลบ
 71. ไม่ระบุชื่อ23 กุมภาพันธ์ 2557 11:49

  1. 2 บาท เพราะเด็กผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ เมื่อซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป 5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 1
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1
  นางสาว นันธิดา คงแก้ว เลขที่27 ม.6/1

  ตอบลบ
 72. ไม่ระบุชื่อ23 กุมภาพันธ์ 2557 11:50

  1. 2 บาท เพราะเด็กผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ เมื่อซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป 5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 5
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1

  ตอบลบ
 73. ไม่ระบุชื่อ23 กุมภาพันธ์ 2557 11:51

  1. 2 บาท เพราะเด็กผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ เมื่อซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป 5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 1
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1
  นางสาว ศศิธร ศรีจรุง เลขที่21 ม.6/1

  ตอบลบ
 74. ไม่ระบุชื่อ23 กุมภาพันธ์ 2557 11:52

  1. 2 บาท เพราะเด็กผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ เมื่อซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป 5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 5
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1
  นางสาว จิรภัทร ดีโอสถ เลขที่ 7 ม.6/1

  ตอบลบ
 75. ไม่ระบุชื่อ23 กุมภาพันธ์ 2557 11:53

  1. 2 บาท เพราะเด็กผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ เมื่อซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป 5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 5
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1
  นางสาว นิชกานต์ กิมินทร์ เลขที่ 12 ม. 6/1

  ตอบลบ
 76. ไม่ระบุชื่อ23 กุมภาพันธ์ 2557 11:57

  1. 2 บาท เพราะผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ ซื้อขนม 3 บาทจ่ายเงินไป 5 บาทก็ได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 5
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1

  นางสาว อัจจิมา เกิดเมืองเล็ก เลขที่ 22 ม.6/1

  ตอบลบ
 77. ไม่ระบุชื่อ23 กุมภาพันธ์ 2557 11:58

  1. 2 บาท เพราะผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ ซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป 5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ5
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1
  นางสาว ภัทธิญา มณีพงศ์ เลขที่ 13 ม.6/1

  ตอบลบ
 78. ไม่ระบุชื่อ23 กุมภาพันธ์ 2557 11:59

  1. 2 บาท เพราะเด็กผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ เมื่อซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป 5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 1
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1
  นางสาว อาริยา มุสิกะ เลขที่ 23 ชั้น ม.6/1

  ตอบลบ
 79. ไม่ระบุชื่อ23 กุมภาพันธ์ 2557 12:00

  1. 2 บาท เพราะเด็กผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ เมื่อซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป 5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 1
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1
  นางสาวศรัญญา ดำรงโภคภัณฑ์ เลขที่ 20 ชั้น ม.6/1

  ตอบลบ
 80. ไม่ระบุชื่อ23 กุมภาพันธ์ 2557 12:01

  1. 2 บาท เพราะเด็กผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ เมื่อซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป 5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 5
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1

  ณัฐชัย ศรีแฉล้ม ม.6/1 เลขที่ 1

  ตอบลบ
 81. ไม่ระบุชื่อ23 กุมภาพันธ์ 2557 12:03

  1. 2 บาท เพราะเด็กผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ เมื่อซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป 5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 5
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1
  นางสาว อาริยา มุสิกะ เลขที่ 23 ชั้น ม.6/1

  ตอบลบ
 82. ไม่ระบุชื่อ23 กุมภาพันธ์ 2557 12:05

  1. 2 บาท เพราะเด็กผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ เมื่อซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป 5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 5
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1
  นางสาวศรัญญา ดำรงโภคภัณฑ์ เลขที่ 20 ชั้น ม.6/1

  ตอบลบ
 83. ไม่ระบุชื่อ23 กุมภาพันธ์ 2557 12:09

  1. 2 บาท เพราะเด็กผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ เมื่อซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป 5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 5
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1
  นางสาวธรรษณัญต์ กำพลวรรณ เลขที่ 6 ชั้น ม.6/1

  ตอบลบ
 84. ไม่ระบุชื่อ23 กุมภาพันธ์ 2557 12:14

  1. 2 บาท เพราะเด็กผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ เมื่อซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป 5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 5
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1
  นางสาวศรสวรรค วันทอง เลขที่19 ชั้นม.6/1

  ตอบลบ
 85. น.ส สุทธิตา นันทะเสน23 กุมภาพันธ์ 2557 15:28

  1. 2 บาท เพราะเด็กผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ เมื่อซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป
  5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 5
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1

  นางสาวสุทธิตา นันทะเสน ชั้นม.6/1 เลขที่28

  ตอบลบ
 86. ไม่ระบุชื่อ23 กุมภาพันธ์ 2557 18:27

  1. 2 บาท เพราะเด็กผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ เมื่อซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป
  5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 5
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1

  นางสาวธวัลยา เกิดบ้านใหม่ ม.6/1

  ตอบลบ
 87. ไม่ระบุชื่อ23 กุมภาพันธ์ 2557 18:28

  1. 2 บาท เพราะเด็กผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ เมื่อซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป
  5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 5
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1
  นางสาวเอมอมร ปานเจริญ ม.6/1

  ตอบลบ
 88. ไม่ระบุชื่อ23 กุมภาพันธ์ 2557 18:29

  1. 2 บาท เพราะเด็กผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ เมื่อซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป
  5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 5
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1
  นายรณฤทธิ์ ยอดประดิษฐ์ ม.6/1

  ตอบลบ
 89. ไม่ระบุชื่อ23 กุมภาพันธ์ 2557 18:31

  1. 2 บาท เพราะเด็กผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ เมื่อซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป 5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 1
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1

  นางสาวภัทรานิษฐ์ แก่นทอง ม.5/3

  ตอบลบ
 90. 1. 2 บาท เพราะเด็กผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ เมื่อซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป 5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 5
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1

  นาย ศุภชัย มูณีผล ม.6/4 เลขที่6

  ตอบลบ
 91. ไม่ระบุชื่อ23 กุมภาพันธ์ 2557 19:16

  1. 2 บาท เพราะเด็กผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ เมื่อซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป 5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 1
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1
  น.ส มุกดาวรรณ เพชรคง ม.6/1 เลขที่ 15

  ตอบลบ
 92. ไม่ระบุชื่อ23 กุมภาพันธ์ 2557 19:29

  1. 2 บาท เพราะเด็กผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ เมื่อซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป 5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 1
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1

  นางสาว ณัฐกฤตา ทองพิจิตร ม.6/1 เลขที่ 8

  ตอบลบ
 93. ไม่ระบุชื่อ23 กุมภาพันธ์ 2557 20:32

  1. 2 บาท เพราะเด็กผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ เมื่อซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป
  5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 5
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1
  นายภานุพงศ์ แก้วเเท้ ม.6/4 เลขที่15

  ตอบลบ
 94. ไม่ระบุชื่อ23 กุมภาพันธ์ 2557 20:34

  1. 2 บาท เพราะเด็กผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ เมื่อซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป
  5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 5
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1
  นาย ภานุวัฒน์ หนูแป้น ม.6/4 เลขที่5

  ตอบลบ
 95. คำตอบสัปดาห์ที่ 4 ข้อ 1 , 3 ตอบถูกทุกคนคะ แต่ข้อ 1 มีวิธีคิดอีกนะคะ ส่วนข้อ 2 ตอบลงท้ายด้วย 1 คะ

  ตอบลบ
 96. ไม่ระบุชื่อ24 กุมภาพันธ์ 2557 16:31

  1. 2 บาท เพราะเด็กผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ เมื่อซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป
  5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 5
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1

  นางสาว เบญจมาศ อ่อนเชีย เลขที่12 ชั้นม.6/2

  ตอบลบ
 97. ไม่ระบุชื่อ24 กุมภาพันธ์ 2557 16:31

  1. 2 บาท เพราะเด็กผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ เมื่อซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป
  5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 5
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1
  นางสาว ฐานิตา ภพทวี ชั้น ม.6/2 เลขที่ 8

  ตอบลบ
 98. ไม่ระบุชื่อ24 กุมภาพันธ์ 2557 16:32

  1. 2 บาท เพราะเด็กผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ เมื่อซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป
  5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 5
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1

  นางสาว เบญจพร อ่อนเชีย เลขที่11 ชั้นม.6/2

  ตอบลบ
 99. ไม่ระบุชื่อ24 กุมภาพันธ์ 2557 16:33

  1. 2 บาท เพราะเด็กผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ เมื่อซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป
  5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 5
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1
  นางสาว ประภัทรสร วิชัยพล ชั้น ม.6/2 เลขที่ 13

  ตอบลบ
 100. ไม่ระบุชื่อ24 กุมภาพันธ์ 2557 16:34

  1. 2 บาท เพราะเด็กผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ เมื่อซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป
  5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 5
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1
  นางสาว มัณฑนศิลป์ นุ่นวงศ์ ชั้น ม.6/2 เลขที่ 15

  ตอบลบ
 101. ไม่ระบุชื่อ24 กุมภาพันธ์ 2557 18:16

  1. 2 บาท เพราะเด็กผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ เมื่อซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป
  5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 5
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1
  นาย นุชากร ยอดพิจิตร ชั้น ม.6/1

  ตอบลบ
 102. 1. 2 บาท เพราะเด็กผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ เมื่อซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป
  5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 5
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1

  นางสาว พรพิมล แก้วสาร เลขที่ 31 ชั้น ม. 5/2

  ตอบลบ
 103. ไม่ระบุชื่อ24 กุมภาพันธ์ 2557 19:53

  1. 2 บาท เพราะเด็กผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ เมื่อซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป
  5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 5
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1

  นายณัฐพงศ์ หนูจรเพ็ชร ชั้น ม.6/4 เลขที่13

  ตอบลบ
 104. ไม่ระบุชื่อ24 กุมภาพันธ์ 2557 19:59

  1. 2 บาท เพราะเด็กผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ เมื่อซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป
  5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 5
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1

  นางสาว กาญจนา ศกระกาญจน์ ชั้น ม.6/3 เลขที่ 9

  ตอบลบ
 105. ไม่ระบุชื่อ24 กุมภาพันธ์ 2557 20:05

  1. 2 บาท เพราะเด็กผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ เมื่อซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป
  5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 5
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1

  นางสาว เบญจรัตน์ ไชยรัตน์ ชั้น ม.6/3 เลขที่ 12

  ตอบลบ
 106. 1. 2 บาท เพราะเด็กผู้ชายมีเหรียญ5สองเหรียญ เมื่อววื้อขนม3บาทโดยจ่ายเงินไป
  5บาทก็จะได้เงินทอน2บาท
  2. หลักหน่วยคือ5
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1
  นางสาว ชณัฐชา ยอดเจริญ ชั้นม.6/4 เลขที่18

  ตอบลบ
 107. ไม่ระบุชื่อ24 กุมภาพันธ์ 2557 21:16

  1. 2 บาท เพราะเด็กผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ เมื่อซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป
  5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 5
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1

  นางสาวธัญญาภรณ์ สุขย้อย ชั้น ม.6/3 11

  ตอบลบ
 108. ไม่ระบุชื่อ24 กุมภาพันธ์ 2557 21:22

  1. 2 บาท เพราะเด็กผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ เมื่อซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป
  5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 5
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1


  นางสาวอังคณา อนันทะรัตน์ ชั้น ม6/3 เลขที่19

  ตอบลบ
 109. ไม่ระบุชื่อ24 กุมภาพันธ์ 2557 21:41

  1. 2 บาท เพราะเด็กผู้ชายมีเหรียญ 5 สองเหรียญ เมื่อซื้อขนม 3 บาทโดยจ่ายเงินไป
  5 บาทก็จะได้เงินทอน 2 บาท
  2. หลักหน่วยคือ 5
  3. A=4,B=1,C=2,D=3,E=3,F=1,G=4,H=2,I=2,J=3,K=4,L=1

  นางสาวอมรรัตรัตน์ ศรอุดม ชั้น ม.6/3 เลขที่20

  ตอบลบ
 110. ไม่ระบุชื่อ1 มีนาคม 2557 22:50

  1 = A
  2 = C
  3 = F
  4 = B
  5 = D
  6 = D
  7 = B
  8 = F
  9 = A
  10 = C
  11 = C
  12 = B
  13 = E
  14 = A
  15 = B
  16 = A
  17 = E
  18 = F
  19 = E
  20 = C
  21 = D
  22 = F
  23 = B
  24 = F
  25 = D
  26 = B
  27 = A
  28 = E

  นางสาวชญาฎา รัตนพันธุ์ ม.6/1

  ตอบลบ
 111. ไม่ระบุชื่อ1 มีนาคม 2557 22:52

  1 = A
  2 = C
  3 = F
  4 = B
  5 = D
  6 = D
  7 = B
  8 = F
  9 = A
  10 = C
  11 = C
  12 = B
  13 = E
  14 = A
  15 = B
  16 = A
  17 = E
  18 = F
  19 = E
  20 = C
  21 = D
  22 = F
  23 = B
  24 = F
  25 = D
  26 = B
  27 = A
  28 = E

  นางสาวธัญญาวดี ศรีประมวล ม.6/1

  ตอบลบ
 112. ไม่ระบุชื่อ1 มีนาคม 2557 23:04

  1 = A, 2 = C, 3 = F, 4 = B, 5 = D, 6 = D, 7 = B, 8 = F, 9 = A,
  10 = C, 11 = C, 12 = B, 13 = E,
  14 = A, 15 = B, 16 = A, 17 = E,
  18 = F, 19 = E, 20 = C, 21 = D,
  22 = F, 23 = B, 24 = F, 25 = D,
  26 = B, 27 = A, 28 = E

  นางสาวสุภชา นครพัฒน์ ม.6/1
  * ขออีก 2 นะคะนะคะนะคะนะคะ TT

  ตอบลบ
 113. ไม่ระบุชื่อ1 มีนาคม 2557 23:07

  1 = A, 2 = C, 3 = F, 4 = B, 5 = D, 6 = D, 7 = B,
  8 = F, 9 = A, 10 = C, 11 = C, 12 = B, 13 = E,
  14 = A, 15 = B, 16 = A, 17 = E,
  18 = F, 19 = E, 20 = C, 21 = D,
  22 = F, 23 = B, 24 = F, 25 = D,
  26 = B, 27 = A, 28 = E

  นายณัฐชัย ศรีแฉล้ม ม.6/1

  ตอบลบ
 114. 1=A2=C,3=F,4=B,5=D,6=D,7=B,
  8=F,9=A=10=C,11=C12=B,13=E,
  14=A,15=B,16=A,17=E,
  18=F,19=E,20=C,21=D,
  22=F,23=B,24=F,25=D,
  26=B,27=A,28=E
  นางสาว ชณัฐชา ยอดเจริญ ม.6/4 เลขที่18

  ตอบลบ